Kunskapsmatrisen

Social hållbarhet i stadsutvecklingen

Vindskydd och rosenträdgård – sociala processer i Tynnered

Närmiljö
Diskussioner om en näridrottsplats vid Kastanjeallén i Tynnered resulterade i ett långt socialt processarbete där hela området rustades upp. En liknande process genomfördes i norra Tynnered. Förutom en ny mötesplats med vindskydd och rosenträdgård har den breda processen gett flera synergieffekter.

Karin Alsén är utvecklingsledare och Conny Levik, föreningsansvarig på stadsdelsförvaltningen Västra Göteborg. De berättar om hur de, tillsammans med många andra, förändrat och utvecklat stadsdelens mötesplatser.
Ett exempel på deras arbetssätt är processen kring Kastanjeträffen. Stadsdelsförvaltningen fick 2004 i uppdrag att titta på förutsättningar för en näridrottsplats. Man valde att börja med att bjuda in alla aktörer i Opaltorgsområdet för att sondera terrängen. De som på detta första möte sa att de var intresserade av att vara med i den fortsatta utvecklingen, blev inbjudna till en workshop. Hyresgästföreningen var en av aktörerna. Eftersom de hade erfarenheter från ett liknande projekt i Majorna, erbjöd sig Hyresgästföreningen att ansvara för projektledningen även i Tynnered.
Projektet riggades så att Hyresgästföreningen anställde en projektledare, bostadsbolagen avsatte boendeinflytandemedel, och en styrgrupp bildades med representanter från stadsdelsförvaltningen, bostadsbolagen och Hyresgästföreningen.
Både Karin och Conny trycker på att det delade ansvaret var en viktig del för att projektet blev lyckat. Dels för att det skapade ett annat engagemang än om enbart kommunen hållit i det, och dels för att man hade så olika ingångar vilket var berikande. Stadsdelens fokus var ju främst att det skulle komma till stånd en näridrottsplats, medan man från Hyresgästföreningens sida såg det som ett socialt projekt och ett sätt att engagera boende i en process där alla kunde komma till tals.
Arbetet med näridrottsplatsen resulterade i ett långt socialt processarbete där både äldre och ungdomar deltog, och där hela området rustades upp.

Liknande process i norra Tynnered
Med det lyckade arbetssättet från Kastanjeträffen i minne är man nu inne i en liknande process i norra Tynnered. Fröet till den fanns hos två föreningar som låg vägg i vägg men inte samarbetade särskilt mycket. I Connys träffar med föreningarna började man prata om aktivitetsytor på mark som förvaltades av Park och natur och Idrott och förening. Detta var början till ett samarbete med dessa förvaltningar, och det i sin tur ledde till att man började diskutera området i stort.
Stadsdelsförvaltningen bjöd in fastighetsägare, från både bostadsrättsföreningar och hyreshus, och ställde frågan om de var intresserade av att vara med och utveckla området. Alla visade sig vara positiva. Man bjöd även in föreningar, näringsidkare och ungdomar.
Efter det första öppna mötet fick alla med sig tomma kartor hem. Där kunde de komma med synpunkter och idéer hur de ville att olika platser skulle utvecklas. Nästa steg var att Park- och naturförvaltningen höll i en workshop där de som tidigare visat intresse bjöds in.
Det kom 50 personer till workshopen och gruppen var oerhört blandad. Workshopen innehöll flera steg med en probleminventering, vad som var negativt och positivt i området idag, och slutligen framtidsfrågor. Park och naturförvaltningen samlade in resultatet i en rapport. Där gjordes en sortering efter hur genomförbara olika delar var och beräkningar av vad det skulle kosta.
Nästa steg var att se vad som kunde genomföras. Det gällde att prioritera utifrån vad som var möjligt i budgeten. Några av de saker som prioriterades var ett vindskydd vid en grillplats och en rosenträdgård. Som en utlöpare av processen fick några ungdomar jobba med att bygga vindskydd och plantera rosenträdgård som feriearbete.

Flera synergieffekter
Breda processer som Kastanjeträffen och norra Tynnered ger många effekter som man kanske inte räknat med från början. När det kommer till hälsoeffekter har den fysiska uppgraderingen av platserna i stadsdelen förstås stor betydelse, då det lockar att promenera och röra sig i ett område med utrustning för olika aktiviteter och som dessutom är väl underhållet. Men minst lika viktigt har de sociala processerna varit. I processer som dessa stärks relationerna i området och det blir lättare att röra sig och känna sig trygg i sin stadsdel.

(första gången publicerad 2011)
Foto: Lo Birgersson (personerna på bild har inget samband med texten)


Taggar kopplade till denna artikel:

Mötesplatser