Kunskapsmatrisen

Social hållbarhet i stadsutvecklingen

  • Gentrifiering stärker segregationen

    Med hjälp av språkets makt genomförs stadsutveckling som tränger undan och förflyttar människor. Gentrifieringen och den sociala uppgraderingen sker inte av sig självt – den är starkt kopplad till ekonomiska, politiska och kulturella intressen, menar Catharina Thörn, urbansociolog och gentrifieringsforskare.
  • Bygga om-dialogen i Malmö

    Hållbar upprustning av miljonprogramhusen kräver nya samverkansmodeller. Bygga om-dialogen i Malmö har lyckats med att förena fastighetskapital med socialt kapital för att utveckla miljonprogramsområden. Idén bygger på ett helhetsperspektiv – upprustningen sker med högt ställda miljökrav och en betydande del av arbetskraften rekryteras från området.