Kunskapsmatrisen

Social hållbarhet i stadsutvecklingen

Stadsnära odling i Kungsladugård

Närmiljö
När en outnyttjad markbit mellan landshövdingehusen skulle rustas upp gick odlingsintresserade grannar ihop och bildade en odlarförening. Nu växer både närodlad mat och granngemenskap i Engelska parken vid korsningen Carnegiegatan/Svanebäcksgatan.

Platsen, som i folkmun kallas för Engelska parken, har försetts med 20 odlingslådor och en stor förvaringslåda för spadar och andra redskap. Staden äger marken och projektet har genomförts av Park- och naturförvaltningen i samarbete med Familjebostäder.

Fastighetskontoret ger stöd
2011 fick fastighetskontoret i uppdrag att stimulera stadsnära odling inom Göteborg Stad. Resultate blev Stadsnära odling som ger stöd till alla som vill engagera sig i småskalig, bostadsnära odling. Målet är att få nya odlingar – på okonventionella ställen, som ger glädje, kunskap eller skapar kontakt mellan generationer eller människor från olika delar av staden och världen.

Stadsnära odling
Riktlinje för stadsnära odling på allmän platsmark och naturmark
Foto: Lo Birgersson


Taggar kopplade till denna artikel:

Grönska
Mötesplatser